Uluslararası İlişkiler Terminolojisi

Sözlük

Uluslararası İlişkiler disiplinine özgü kelimeler ve bu kelimelerin İngilizce karşılıkları aşağıda listede A’dan Z’ye sıralanmıştır.
Aşağıda yer alan Uluslararası İlişkiler Terminolojisi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TERMİNOLOJİSİ

FOREIGN RELATIONS TERMINOLOGY

Türkçe
EnglIsh
AB barışı koruma gücü EU peace keeping force
AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası EU foreign and security policy
AB dönem başkanlığı presidency of the Council of the European Union
AB Komisyonu EU Commission
AB müktesebatı acquis communautaire
AB savunma politikası EU defence policy
AB üye devletleri EU member states
abluka blockade
acil durum state of emergency
acil eylem planı emergency action plan
açık deniz high seas
açık kapı politikası open door policy
açık toplum open society
ada ve adacıklar islands and islets
aday gösterme nomination
aday ülke candidate country
adaylık süreci candidacy
ademi merkeziyet decentralization
afrasya afrasia
Afrika boynuzu Horn of Africa
agreman agrément
ağırlaşmış koşullar aggravated circumstances
akılcılık rationality
akıllı güç smart power
akil adamlar wise men
âkit taraflar contracting parties
algı(lama) perception
alt bölgesel örgütler sub-regional organizations
alt komite sub-committee
alt meclis lower house
ambargo embargo
anlaşmanın akdedilmesi conclusion of an agreement
anlaşmanın feshedilmesi denouncement of an agreement
anlaşmanın gözden geçirilmesi revision of an agreement
anlaşmanın imzalanması signature of an agreement
anlaşmanın müzakeresi negotiation of an agreement
anlaşmanın onaylanması ratification of an agreement
anlaşmanın sona erdirilmesi termination of an agreement
anlaşmanın tadil edilmesi amendment of an agreement
anlaşmanın yenilenmesi renewal of an agreement
anlaşmaya ek protokol protocol to an agreement
anlaşmaya taraf olma accession to an agreement
anlaşmazlık dispute
anlaşmazlıkların barışçıl çözümü peaceful settlement of disputes
anti balistik füze sistemi anti balistic missile system
antlaşmaların yorumu interpretation of treaties
ara seçim by-election
arabulucu mediator
arabuluculuk mediation
arama ve kurtarma search and rescue
Arap Baharı Arab Spring
ardıl devlet successor State
ardındaki sebep underlying causes
arka kanal diplomasisi back-channel diplomacy
asimetrik tehdit asymmetric threat
asimilasyon assimilation
askerden arındırılmış bölge demilitarized zone
askeri bölge military zone
askeri harcamalar military expenditures
askeri işbirliği military cooperation
askeri müdahale military intervention
askeri tatbikat military exercise
askeri üs military base
askeri yaptırım military sanction
aşamalı yaklaşım phase-in approach
aşırı güç excessive force
ateşkes cease-fire
ateşkes anlaşması cease-fire agreement
ateşkes hattı cease-fire line
ateşli silahlar fire arms
atom silahları atomic weapons
Avrupa Birliği European Union
Avrupa Birliği gücü EU force
Avrupa Ekonomik Topluluğu European Economic Community
Avrupa Topluluğu European Community
ayaklanmaya teşvik sedition
ayrıcalık privilege
ayrılıkçı hareket separatist movement
ayrılma secession
ayrım politikası discrimination policy
ayrımcılık discrimination
ayrımcılık yapmama ilkesi non discrimination principle
ayrıntılı gündem annotated agenda
azınlık minority
azınlık hükümeti minority government
bağımlı devlet client state
bağımlılık dependency
bağlantısız ülkeler non-aligned countries
bağlı özerk toprak unincorporated territory
bağlı toprak dependency
bakanlar kurulu cabinet of ministers, cabinet
balıkçılık bölgesi fishing zone
balistik füze ballistic missile
barış içinde birarada yaşama peaceful coexistence
barış inşası peace-building
barış süreci peace process
barış yapım süreci peace-making process
barışa karşı suç crimes against peace
barışçıl çözüm peaceful solution
barışçıl müdahale peaceful intervention
barışçıl yaklaşım peaceful approach
barışı koruma peace-keeping
barışı koruma güçleri peacekeeping forces
barışın denetimi peace monitoring
barışın ihlali breach of peace
barışma reconciliation
barışsever toplumlar peace loving peoples
basın açıklaması press release
baskı grubu pressure group
baskıcı rejim oppressive regime
baş başa toplantı tête-à-tête meeting
başarısız devlet, batık devlet failed state
başkan president
başkanlık makamı chair
bedeli ağır galibiyet Pyrrhic victory
bekle gör politikası wait and see policy
beşeri çevre human environment
beşeri yerleşim human habitat
beyanname declaration
bilgi toplumu information society
bilgi ve beceri aktarımı transfer of knowledge and skills
birbiriyle uyumlu çabalar concerted efforts
Birleşmiş Milletler Sistemi United Nations System
bitişik bölge contiguous zone
biyolojik silahlar biological weapons
BM Antlaşması Charter of the United Nations
BM barış gücü UN peacekeeping force
BM Genel Sekreteri Secretary General of the UN
BM Güvenlik Konseyi kararı UN Security Council resolution
BM ihtisas kuruluşları UN specialized agencies
BM kararı UN resolution
BM sözleşmeleri UN conventions
BM Teşkilatı UN Organization
BM yaptırımları UN sanctions
boş koltuk politikası empty chair policy
boş oy kağıdı blank ballot paper
boykot boycott
bölge-altı örgütler sub-regional organizations
bölgecilik regionalism
bölgesel barış regional peace
bölgesel çatışma regional conflict
bölgesel ekonomik bütünleşme regional economic integration
bölgesel güç regional power
bölgesel işbirliği regional cooperation
bölgesel örgütler regional organizations
bölgesel sahiplenme regional ownership
bölgesel sözleşme regional convention
bölünme separation
buyrultu exequatur
bütünleşme integration
bütünleyici müzakere integrative negotiation
bütünüyle geri çekilme total withdrawal
büyükelçi ambassador
büyükelçilik embassy
caydırıcı güç deterrent force
caydırıcılık deterrence
Cebelitarık Gibraltar
cenapları his/her highness
coğrafi konum geographical location
Cumhurbaşkanı President of the Republic
çalışma kuralları modalities
çalışma ziyareti working visit
çatışan taraflar conflicting parties
çatışma conflict
çatışma alanları conflict zones
çatışma bölgeleri conflict regions
çatışma dinamikleri dynamics of conflict
çatışma sonrası yeniden yapılanma post-conflict reconstruction
çatışma tırmanışı escalation of conflict
çatışma yönetimi (political) conflict management
çatışmaların çözümlenmesi/çatışmaların çözümü conflict resolution
çatışmanın önlenmesi conflict prevention
çekince reservation
çerçeve anlaşma framework agreement
çevreleme containment
çıkar çatışması conflict of interest
çıkar grupları interest groups
çoğulculuk pluralism
çoğunluğun sağlanamaması lack of majority
çok boyutlu dış politika multi-dimensional foreign policy
çok boyutlu diplomasi multi-dimensional diplomacy
çok kulvarlı diplomasi multi-track diplomacy
çok kutuplu sistem multi-polar system
çok kutupluluk multipolarity
çok kültürlü eğitim multicultural education
çok taraflı anlaşma multilateral agreement
çok taraflı diplomasi multilateral diplomacy
çok taraflı ilişkiler multilateral relations
çok taraflı sözleşme multilateral convention
çok uluslu barış gücü multinational peace force
çok uluslu örgütler multinational organizations
çözüm süreci resolution process
daimi delegasyon permanent delegation
daimi sekreterya permanent secretariat
daimi temsilcilik permanent representation
daimi üyelik permanent membership/ seat
danışman consultant /advisor
davet edilen ülke invited country
davranış kuralları code of conduct
dayanışma solidarity
değerlendirme raporu evaluation report
delege delegate
demeç statement
demokratik değerler democratic values
demokratik dönüşüm süreci democratic transition process
demokratikleşme democratization
denetim ve denge checks and balances
denge equilibrium
deniz aşırı ülkeler ve topraklar overseas countries and territories
deniz üssü naval base
denizyatağı seabed
Devlet Başkanı Head of State
devlet başkanları konferansı conference of heads of state
devlet benzeri quasi-state
devlet içi çatışma intrastate conflict
devlet makamları state authorities
devlet memuriyeti civil service
devlet merkezcilik state-centrism
devlet ziyareti state visit
devletin ülkesi state territory
devletlerarası çatışma interstate conflict
devredilemez haklar inalienable rights
dış baskı foreign pressure
dış destek foreign support
dış etki external influence
dış ilişkiler external relations
dış müdahale foreign intervention
dış politika foreign policy
dış yardım foreign aid
dış yardıma bağımlılık dependence on foreign aid
dışişleri foreign affairs
Dışişleri Bakanı Minister of Foreign Affairs,  Secretary of State (USA), Foreign Sec
Dışişleri Bakanları Konseyi Olağan Toplantısı Regular Meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs
Dışişleri Bakanlığı Ministry of Foreign Affairs, Department of State (USA), Foreign O
dilekçe petition
din özgürlüğü freedom of religion
din ve inanç özgürlüğü freedom of religion and belief
dini hoşgörüsüzlük religious intolerance
dinler arası diyalog dialogue between religions
diyalog süreci dialogue process
doğal afet natural disaster
doğrulama önlemleri verification measures
dost ülke friendly nation
dostane çözüm friendly settlement
dostane girişim good offices
dostane ilişkiler amicable relations
dostça olmayan hareket unfriendly act
dönem başkanlığı chairmanship-in-office
dönüşüm süreci transition process, process of transition
dünya barışı world peace
dünya toplumu world society
düşük yoğunluklu çatışma low-intensity conflict
düşünce özgürlüğü freedom of thought
düzenli izleme regular follow-up
egemenlik sovereignty
ekonomik buhran economic depression
ekonomik ilişkiler economic relations
ekonomik işbirliği economic cooperation
ekonomik kalkınma economic development
ekonomik kriz economic crisis
eksklav exclave
emperyalizm imperialism
en az gelişmiş ülkeler least developed countries
enerji kaynakları energy resources
erteleme (toplantı) adjournment
esnek karşılık doktrini flexible response doctrine
eş-başkanlık co-presidency
eşit temel equal basis
etnik çatışma ethnic conflict
etnik milliyetçilik ethnic nationalism
etnik sorunlar ethnic problems
etnik temizlik ethnic cleansing
evrensel değerler universal values
eylem planı action plan
federal devlet federal state
federalizm federalism
FIR (uçuş bilgi bölgesi) FIR (flight information region)
fikri mülkiyet hakları intellectual property rights
füze savunma sistemi missile defense system
garantör ülke guarantor state
gayri resmi diplomasi informal diplomacy ,unofficial diplomacy/track-two diplomacy
geçici hükümet caretaker government, interim government
geçici koruma temporary protection
geçici sığınmacılar temporary refugees
geçici sınır çizgisi demarcation line
geçici üyelik (BMGK) non-permanent membership (UNSC)
geçiş süreci transition process
gelişmekte olan ülkeler developing countries
genel kurul general assembly
genel oturum plenary session
genişleme stratejisi enlargement strategy
genişleme süreci enlargement process
geri çekilme disengagement
gerileme recession
gıda yardımı food aid
gizli diplomasi secret diplomacy
göçmen işçiler migrant workers
göçmen kaçakçılığı migrant smuggling
gölge kabine shadow cabinet
gönüllü kuruluşlar voluntary agencies/organizations
göreceli yoksunluk relative deprivation
görev gücü task force
görev süresi term of office
görüş birliği identity of views
gözden geçirme konferansı review conference
gözlemci observer
gözlemci statüsü observer status
güç dengesi balance of power
güç teorisi power theory
güç yaklaşımı power approach
güçler ayrılığı separation of powers
gündem agenda
gündem dışı konuşma one minute speech
gündem maddeleri agenda items
güven arttırcı önlemler (GAÖ) confidence building measures
güven eksikliği lack of confidence
güven oyu vote of confidence
güven oyu önergesi motion of confidence
güven ve güvenlik arttırıcı önlemler (GGAÖ) confidence and security building measures
güvenilir kaynaklar reliable sources
güvenlik riski security risk
güvenlik tedbirleri security measures
güvenlik ve özgürlük hakkı right to freedom and security
hakemlik, tahkim arbitration
hakkaniyet equity
harekat bölgesi zone of operation
hasım güçler hostile forces
hasmane ilişkiler hostile relations
hava koridoru air corridor
hava sahası air space
hava sahasının ihlali violation of air space
hava trafik hizmetleri air traffic services
hayati çıkar vital interest
hegemonya hegemony
himaye edilen devlet, protektora protectorate
hinterland hinterland
hiyerarşi hierarchy
hudut border
hudut ihtilafI border conflict/dispute
hudut kapısı border gate
hudut olayı border incident
hukuk devleti rule of law
hukukun üstünlüğü supremacy of law
hükümdar sovereign
hükümet dışı örgüt non-governmental organization  (NGO)
hükümet partisi governing/ruling party
hükümetlerarası anlaşma intergovernmental agreement
ırk ayrımcılığı racial discrimination
ırkçılık racism
iç barış domestic/internal peace
iç karışıklık internal disturbance
iç karmaşa domestic turbulence
iç savaş civil war
iç yargı yetkisi domestic jurisdiction
içişlerine karışmama non-interference in domestic affairs
içişlerine müdahale interference in domestic affairs
ifade özgürlüğü freedom of expression
ihtilaf dispute
ihtilafların çözümü settlement of disputes
ihtimal planı contingency planning
ikili anlaşma bilateral agreement
ikili ilişkiler bilateral relations
iklim değişikliği climate change
iktidar partisi ruling party
ilerleme raporu progress report
iletişim kanalları communication channels
ilgili taraflar concerned parties
ilhak annexation
ilişkili devlet associated state
ilke kararı resolution
ilke mutabakatı agreement in principle
imkan/yetenek capability
inceleme misyonu fact-finding mission, inquiry mission
infiratçılık/izolasyonizm isolationism
insan hakları human rights
insan hakları ihlalleri human rights abuse/violation
insan kaçakçılığı human trafficking
insani müdahale humanitarian intervention
insani yardım humanitarian aid
insanlığa karşı işlenen suçlar crimes against humanity
insansız bölge no man’s land
irredantizm irredentism
islam düşmanlığı islamofobi
istihbarat servisi intelligence service
istikrar stability
istikrarlı barış stable peace
istikrarlı demokrasi stable democracy
istikrarlı kriz stable crisis
istikşafi görüşmeler exploratory talks
istila invasion
istişare consultation
istişari görüş advisory opinion
istişari komisyon advisory commission
isyan rebellion
it dalaşı dogfight
ittifak alliance
iyi niyet goodwill
iyi niyet elçisi goodwill ambassador
iyi niyet misyonu goodwill mission
iyi yönetişim good governance
kabul eden devlet receiving state
kadın hakları women’s rights
kalıcı barış lasting peace
kalıcı uzlaşma lasting reconciliation
kalkınmakta olan ülkeler developing countries
kalkışma insurgency
kamu diplomasisi public diplomacy
kamu düzeni public order
kamu hizmeti public service
kamuoyu public opinion
kançılarya chancery
kapsamlı çözüm comprehensive settlement
kara mayınları land mines
kara para aklanması money laundering
karar alma organları decision-making bodies
karar vericiler policymakers
karar verme mekanizmaları decision-making mechanisms
karargah/genel merkez headquarters
karasuları territorial waters
karşılıklı anlayış mutual understanding
karşılıklı bağımlılığın simetrisi symmetrical interdependence
karşılıklı bağımlılık interdependence
karşılıklı destek anlaşması mutual support agreement
karşılıklı güven mutual trust
karşılıklı menfaat mutual interest
karşılıklılık/mütekabiliyet reciprocity
karşıt parti ile hareket etmek crossing the floor
katılım anlaşması accession agreement
katılım kriterleri accession criteria
katılım müzakereleri accession negotiations
katılım ortaklığı accession partnership
katılım öncesi süreç pre-accession process
katılımcı demokrasi participatory democracy
katma protokol, ek protokol additional protocol
kavimmerkezcilik/etnosentrizm ethnocentrism
kazananı olmayan oyun zero-sum game
kazan-kazan stratejisi win-win situation
kendi kaderini tayin self-determination
kendine kendine yeterlilik self-sufficiency
kendini savunma self defense
keyfi idare arbitrary regime
Kıbrıs sorunu Cyprus issue
kılavuz ilkeler guidelines
kırmızı çizgi red line
kışkırtma provocation
kıta sahanlığı continental shelf
kıta sahanlığının sınırlandırılması delimitation of continental shelf
kıtalararası balistik füze inter-continental ballistic missile
kıyıdaş devletler riparian states
kilit aktörler key actors
kimyasal silahlar chemical weapons
kişisel hak ve özgürlükler individual rights and freedoms
kitle iletişim araçları mass media
kitle imha silahları weapons of mass destruction
koalisyon hükümeti coalition government
kolaylaştırıcılık facilitation
komplo conspiracy
komşularla sıfır sorun zero problem with neighbours
konstrüktivizm constructivism
konvansiyonel silahlar conventional weapons
korsanlık piracy
korumacılık protectionism
kriz masası crisis desk
kriz yönetimi crisis management
kurtuluş hareketleri liberation movements
kurucu meclis constituent assembly
kurucu üyeler founding members
kurumsal düzenleme institutional arrangement
kutuplaşma polarization
kuvvet konuşlandırılması force deployment
kuvvetler ayrılığı separation of powers
kuzey-güney diyaloğu north-south dialogue
kültür başkenti cultural capital
kültür emperyalizmi cultural imperialism
kültürel çeşitlilik cultural diversity
kültürel duyarlılık cultural awareness
kültürel farklılıklar cultural differences
kültürel ilişkiler cultural relations
kültürlerarası diyalog intercultural dialogue
küresel güvenlik global security
küresel tehdit global threat
küresel yönetişim global governance
küreselleşme globalization
liberalizm liberalism
lobi lobby
Maastricht Kriterleri Maastricht Criteria
maiyet entourage
medeniyetler çatışması clash of civilizations
medeniyetler ittifakı alliance of civilizations
mekik diplomasisi shuttle diplomacy
meşru savunma legitimate defense
meşru talep legitimate demands
meşru temsilci legitimate representative
meşruiyet legitimacy
mevkidaş counterpart
mezhep çatışması sectarian conflict
mezheplerarası çatışma sectarian clashes
milli birlik national unity
milli çıkar national interest
milli güç national power
milli sınırlar national boundaries
milliyetçilik nationalism
misilleme reprisal
model ortaklık model partnership
muhalefet şerhi dissenting opinion
muharip belligerent
muharip harekât combat operation
mutabakat accord
müdahale intervention
müdahale etmeme non-intervention
müdahil taraf intervening party
mülteci refugee
münhasır ekonomik bölge exclusive economic zone
mütareke armistice
mütecaviz fiil belligerent act
müttefik ally
müzakere negotiation
müzakere çabaları negotiation efforts
müzakere eden taraflar negotiating parties
müzakere süreci negotiation process
müzakere taslağı draft for negotiation
müzakere usulü negotiation procedure
müzakere yoluyla çözüm negotiated settlement
namus cinayetleri honor killings
neoliberalism neoliberalism
neorealizm neorealism
nihai gündem final agenda
nihai senet final act
niyet mektubu letter of intent
NOTAM NOTAM ( Notice to Airmen)
nüfus mübadelesi population exchange
nüfus patlaması population explosion
nükleer kış nuclear winter
nükleer silahlar nuclear weapons
nükleer silahlardan arındırılmış bölge nuclear-free zone
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi non-proliferation of nuclear weapons
nükleer takatli gemiler nuclear powered ships
nükleer terörizm nuclear terrorism
olağan oturum ordinary session
olası ihtilaf bölgeleri potential zones of conflict
onay approval, ratification
onay usulü ratification  procedure
orta yoğunlukta çatışma mid-intensity conflict
Ortadoğu Barış Süreci Middle East Peace Process
ortak anlayış common understanding
ortak beyan joint declaration
ortak bildiri joint communiqué
ortak çıkarlar common interests
ortak girişim joint initiative
ortak güvenlik common security
ortak rıza common consent
ortak tutum common position
ortak yaklaşım joint approach
ortak zemin common ground
ortaklık association
ortaklık anlaşması association agreement
otorite authority
oturum session
oybirliği unanimity
oybirliği kararı unanimous decision
oydaşma consensus
oyun kuramı game theory
ön alıcı saldırı pre-emptive strike
ön seçim primary election
öncelik sırası order of priority
öndegelim precedence
önleyici diplomasi preventive diplomacy
önleyici müdahale preventive intervention
örgütlü suç organized crime
özel temsilci special envoy
özerk yönetim home rule
özerklik autonomy
paradigma paradigm
paralel diplomasi parallel diplomacy
paramiliter kuvvet paramilitary force
parlamenter diplomasi parliamentary diplomacy
profesyonel ordu professional army
realizm realism
realpolitik realpolitik
reform süreci reform process
resmi diplomasi formal diplomacy
rıza consent
riayet adherence
Roma ve Sinti toplulukları Roma and Sinti communities
saldırgan faaliyetler aggressive actions
saldırı aggression
savaş suçları war crimes
savunma politikası defense policy
seçim bölgesi electorate
seçim gözlem misyonu election observation mission
seferberlik mobilization
sert güç hard power
sıcak çatışma hot conflict
sıcak takip hot pursuit
sığınma asylum
sığınma hakkı asylum right
sığınmacı asylum seeker
sınır aşan sular transboundary waters
sınır hattının belirlenmesi demarcation of the boundary
sınırların yeniden düzenlenmesi adjustment of borders
sınırlı savaş limited war
silah ambargosu arms embargo
silahlanma armament
silahların kontrolü arms control
silahlı çatışma armed conflict
silahlı insansız hava aracı armed unmanned aerial vehicle, drone
silahlı isyan armed rebellion
silahlı saldırı armed attack
silahsız uçuş unarmed flight
silahsızlanma disarmament
sivil toplum civil society
sivil toplum kuruluşları non-governmental organizations
siyasal çözüm political solution
siyasal rejim political regime
siyasi geçiş süreci political transition process
siyasi haklar political rights
siyasi iltica political asylum
siyasi irade political will
siyasi istikrar political stability
siyasi istişare political consultations
siyasi sistem political system
siyasi taahhüt political commitment
siyasi uzlaşma political settlement
soğuk barış cold peace
soğuk savaş cold war
soğuk savaş sonrası dönem post-cold war era
sorun çözme diplomasisi problem-solving diplomacy
soydaş cognate, of Turkish descent
soykırım genocide
sömürgecilik colonialism
sömürgecilik sonrası post-colonialism
statüko politikası status quo policy
stratejik derinlik strategic depth
stratejik diyalog mekanizması strategic dialogue mechanism
stratejik eylem planı strategic action plan
stratejik işbirliği strategic cooperation
stratejik nükleer silahlar strategic nuclear weapons
stratejik ortaklık strategic partnership
suçun önlenmesi crime prevention
sürdürülebilir barış sustainable peace
süreç process
sürekli tarafsızlık permanent neutrality
sürgünde hükümet government in exile
sürüncemede kalmış ihtilaflar protracted conflicts
şartsız teslim unconditional surrender
tahakküm domination
tahkim arbitration
tahrik provocation
takımada archipelago
taktik nükleer silahlar tactical nuclear weapons
taktik silahlar tactical weapons
tam üyelik full membership
tamamlayıcı protokol complementary protocol
tampon bölge buffer zone
tampon devlet buffer State
tanıma recognition
tarafsız devlet neutral state
tarafsız yaklaşım impartial attitude, even-handed approach,
tarafsızlık neutrality
tarafsızlık impartiality
tarafsızlık siyaseti neutrality policy
taviz concession
tavsiye görüşü advisory opinion
tavsiye kararı recommendation
tehdit algılaması threat perception
tek kutupluluk unipolarity
teknolojik afetler technological disasters
temas grubu contact group
temel haklar ve özgürlükler fundamental rights and freedoms
temel ihtilaflar key disputes
temel özgürlükler fundamental freedoms
temsilci envoy
temsilciler meclisi house of representatives
temsili demokrasi representative democracy
terör eylemleri terrorist actions
terör örgütü terrorist organization
terör saldırısı terrorist attack
terörizme karşı mücadele combating against terrorism, fight against terrorism
tırmanma escalation
toplantı tutanağı minutes of the meeting
toplumlararası çatışma inter-communal conflict
toprak bütünlüğü territorial integrity
Türk Boğazları Turkish Straits
uçuş izni flight clearance
ufuk turu tour d’horizon
ulus devlet nation-state
ulus/millet nation
ulusal aidiyet national identity
ulusal savunma national defense
uluslararası anlaşma/antlaşma international agreement/treaty
uluslararası barış ve güvenlik international peace and security
uluslararası camia international community
uluslararası çatışmaların çözümü resolution of international conflicts
uluslararası girişim international initiative
uluslararası güvenlik international security
uluslararası hukuk international law
uluslararası ilişkiler international relations
uluslararası ilişkiler kuramı international relations theory
uluslararası insani hukuk international humanitarian law
uluslararası konferans international conference
uluslararası meşruiyet international legitimacy
uluslararası örgütler international organizations
uluslararası politika international politics
uluslararası sistem international system
uluslararası siyaset international politics
uluslararası sözleşme international convention
uluslararası suçlar international crimes
uluslararası sular international waters
uluslararası tanıma international recognition
uluslararası temas grubu international contact group
uluslararası toplum international community
uluslararası yaptırımlar international sanctions
uluslararası yardım international aid
uluslarötesi aktörler transnational actors
uluslarüstü supranational
uluslarüstücülük supranationalism
uydu devlet satellite state
uyumlaştırma harmonization
uyuşmazlık dispute
uyuşmazlık yönetimi dispute management
uyuşturucu kaçakçılığı drug trafficking
uyuşturucuyla mücadele fight against drugs
uzay tabanlı silahlar space based weapons
uzlaşma compromise
üçüncü taraf third party
ülke içi çatışma internal conflict
ülke içinde yerinden edilen insanlar internally displaced people
ültimatom ultimatum
üniter devlet unitary state
üye devlet member state
üye olmayan ülke non-member state
vakıf waqf, foundation
vatansız stateless, heimatlos
vesayet konseyi trusteeship council
vicdani red consciencious objection
vizyoner diplomasi visionary diplomacy
yabancı düşmanlığı xenophobia
Yahudi düşmanlığı anti-semitism
Yahudi soykırımı, Holokost Holocaust
yakın çevre near abroad
yakınlaşma rapproachment
yalnızcılık isolationism
yaptırım sanction
yararlanıcı ülke beneficiary country
yargı yetkisi jurisdiction
yarı-resmi diplomasi track one and a half diplomacy
yasadışı göç illegal migration
yasaklı bölge forbidden zone
yasama erki legislative power
yasama meclisi legislative assembly
yatıştırma appeasement
yatıştırma politikası appeasement policy
yayılmanın önlenmesi non-proliferation
yeni dünya düzeni new world order
yeni ekonomik düzen new economic order
yeni muhafazakarlık neo-conservatism
yeni sömürgecilik neo-colonialism
yeniden yapılanma süreci restructuring process
yerel yönetim local administration
yerli nüfus indigenous population
yetki authority/power/capacity
yetki devri devolution
yıldız savaşları star wars
yönlendirme komitesi steering committee
yumuşak güç soft power
yumuşama détente
yurtdışında yaşayan Türkler Turks living abroad
yüksek akit taraflar high conracting parties
yüksek komiser high commissioner
yüksek komiser high commissioner
yüksek yoğunlukta çatışma high-intensity conflict
yükümlülük obligation
yürürlüğe giriş entry into force
yürütme erki executive power
zımni rıza tacit consent
zirve diplomasisi summit diplomacy
zirve toplantısı summit meeting
zorlayıcı tedbirler coercive measures

 

Yazar

Diplomat

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.